§1 Stiftelsen Scheibler er en alminnelig, frittstående og selvstendig stiftelse.

Stiftelsen Scheibler er en sammenslutning av «Nanna og Hroar Scheiblers legat,» «Nanna Maries Fond» og «Institusjonen Scheibler.»

§2 Stiftelsens grunnkapital er NOK 15 000 000 (femtenmillionerkroner).

§3 Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak ved tildeling av midler.

§4 Stiftelsen har sitt sete i Oslo.

§5 Stiftelsen ledes av et styre bestående av minimum 5 og maksimum 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

Styrets leder innkaller til møte og leder møtene. Hvert styremedlem har rett til å be om at styremøte blir avholdt.

Styret kan ansette daglig leder og utarbeide instruks for stillingen. Daglig leder har møterett og møteplikt til styremøtene.

§6 Styrets medlemmer velges av styret på fritt grunnlag for en periode på inntil 6 år. Gjenvalg kan finne sted, men styremedlemmer fratrer senest ved fylte 78 år. Valg av nye styremedlemmer forutsetter enstemmighet blant de gjenværende medlemmer.

Styret velger leder og en nestleder. Styret kan oppnevne utvalg som skal avlaste styret i angitte saksområder etter instruks utarbeidet av styret. Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, jfr. stiftelseslovens §38.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§7 Styret treffer vedtak til fremme av stiftelsens formål i samsvar med vedtektenes §3. Styret skal sørge for tilskudd til Kirkens Bymisjons arbeid i tråd med mangeårig praksis.

§8 Det føres protokoll fra styrets møter.

§9 Stiftelsens regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor.

§10 Endring av vedtektene, herunder omdanning, kan vedtas av styret. Styret i Kirkens Bymisjon skal uttale seg om forslag til endring av vedtekter.

Styret i Stiftelsen Scheibler 27.10.2014