Giverens ønske har vært at stiftelsen skal støtte samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter.
De arbeidsområder stiftelsen har definert de siste årene videreføres i all hovedsak.
Stiftelsen tilstreber en fordeling der omlag 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak, og 20 prosent til kulturelle tiltak og priser.
Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området.
I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.
Hovedfokus bør være på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Sosiale prosjekter
Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være på forebyggende arbeide:
• Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
• Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.
• Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.
• Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.
• Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
• Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter
• Stiftelsen ønsker å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.
• Stiftelsen ønsker å stimulere til kulturelle prosjekter/ tiltak som bidrar til brobygging og inkludering.
• Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
• Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling design og kunsthåndverk sin samling og presentasjon av design og kunsthåndverk.

Priser
•Det deles årlig ut to priser innen Design, Mote og Kunsthåndverk.

Søknadsbehandling
• Søknadene blir behandlet fortløpende av stiftelsens styre.
• Støtte skal normalt ikke gis for mer enn 3 år til samme tiltak og alltid etter årlig ny vurdering.
• Støtte gis som hovedregel ikke til tiltak som drives av det offentlige.
• Stiftelsen kan selv ta initiativ til å få i gang prosjekter den mener er viktig.
• Stiftelsen legger vekt på at tiltak det søkes støtte til bidrar til å stimulere frivillig innsats.
• Stiftelsen skal normalt ikke gi støtte til enkeltpersoner i form av stipendier el.l.
• Søknaden skal inneholde et punkt om forventet resultat av tiltaket.
Rapport og regnskap over tildelte midler forutsettes. Rapporten skal ta utgangspunkt i søknaden som ble tildelt støtte. Den skal inneholde en kort redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet, samt en regnskapsoppstilling ved siden av opprinnelig budsjett. I tillegg skal det fremkomme tydelig om prosjektets mål er nådd, hvor mange man har nådd fram til og hvilken effekt av tiltaket som kan dokumenteres. For tildelinger av større beløp skal regnskapet være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører. 

• Stiftelsen vil så langt det er mulig ha en oppfølging og kontakt med søkere under gjennomføringen av prosjektet.

Stiftelsen ønsker en kortfattet søknad som skal inneholde:
  • Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse.
    Unngå å gi sensitive personopplysninger utover det som trengs for å behandle søknaden.
  • Beskrivelse av hva det søkes om og informasjon om prosjektets målgruppe
  • Hvor mange man antar å nå fram til, samt hva prosjektet forventer å oppnå av resultater.
  • Totalt budsjett for prosjektet, årsbudsjett for virksomheten, årsrapport og årsregnskap.
  • Opplysninger om prosjektet mottar annen økonomisk støtte og/eller om prosjektet søker støtte til dette tiltaket hos andre.
  • Det er ikke utarbeidet noe fast søknadsskjema, men søknader bes innsendt i elektronisk form.

Søknader sendes til

Stiftelsen Scheibler, Akersgata 20, 0158 Oslo, eller scheibler@scheibler.no
Internettadresse: www.scheibler.no

Kontaktperson:
Jeanette Persson, 907 18 575