Giverens ønske har vært at stiftelsen skal støtte samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter.
De arbeidsområder stiftelsen har definert de siste årene videreføres i all hovedsak.
Stiftelsen tilstreber en fordeling der omlag 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak, og 20 prosent til kulturelle tiltak og priser.
Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området.
I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.
Hovedfokus bør være på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Sosiale prosjekter
Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være på forebyggende arbeide:
• Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
• Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.
• Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.
• Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.
• Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
• Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter
• Stiftelsen ønsker å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.
• Stiftelsen ønsker å stimulere til kulturelle prosjekter/ tiltak som bidrar til brobygging og inkludering.
• Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
• Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling design og kunsthåndverk sin samling og presentasjon av design og kunsthåndverk.

Priser
• En årlig Designpris.
• En årlig Kunsthåndverkpris.

Søknadsbehandling
• Søknadene blir behandlet fortløpende av stiftelsens styre.
• Støtte skal normalt ikke gis for mer enn 3 år til samme tiltak og alltid etter årlig ny vurdering.
• Støtte gis som hovedregel ikke til tiltak som drives av det offentlige.
• Stiftelsen kan selv ta initiativ til å få i gang prosjekter den mener er viktig.
• Stiftelsen legger vekt på at tiltak det søkes støtte til bidrar til å stimulere frivillig innsats.
• Stiftelsen skal normalt ikke gi støtte til enkeltpersoner i form av stipendier el.l.
• Søknaden skal inneholde et punkt om forventet resultat av tiltaket.
• Innvilgede søknader forutsetter at det sendes rapport til stiftelsen når tiltaket er avsluttet eller årlig. Det legges her vekt på bl.a. å få beskrevet effekten av prosjektet. I noen tilfeller kan det avtales ekstern evaluering. Stiftelsen skal også få organisasjonens/prosjektets regnskap, årsmelding og revisjonsberetning.
• Stiftelsen vil så langt det er mulig ha en oppfølging og kontakt med søkere under gjennomføringen av prosjektet.

Stiftelsen ønsker en kortfattet søknad som skal inneholde:
  • Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse.
    Unngå å gi sensitive personopplysninger utover det som trengs for å behandle søknaden.
  • Beskrivelse av hva det søkes om og informasjon om prosjektets målgruppe
  • Hvor mange man antar å nå fram til, samt hva prosjektet forventer å oppnå av resultater.
  • Totalt budsjett for prosjektet, årsbudsjett for virksomheten, årsrapport og årsregnskap.
  • Opplysninger om prosjektet mottar annen økonomisk støtte og/eller om prosjektet søker støtte til dette tiltaket hos andre.
  • Det er ikke utarbeidet noe fast søknadsskjema, men søknader bes innsendt i elektronisk form.

Søknader sendes til

Stiftelsen Scheibler, Akersgata 20, 0158 Oslo, eller scheibler@scheibler.no
Internettadresse: www.scheibler.no

Kontaktperson:
Jeanette Persson, 907 18 575