Giverens ønske har vært at stiftelsen skal støtte samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter. De
arbeidsområder stiftelsen har definert de siste årene videreføres i all hovedsak.
Stiftelsen tilstreber en fordeling der omlag 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak, og
20 prosent til kulturelle tiltak og priser. Stiftelsen konsentrerer sin innsats om Oslo-området.
I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.
Hovedfokus bør være prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av
prosjektet.

Sosiale prosjekter
Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være:
• Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling,
økt inkludering samt motvirke fattigdom, vold, rasisme og kriminalitet.
• Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.
• Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas
oppvekstsvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.
• Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik
avhengighet.
• Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
• Sri Lanka-NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement
fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter
Stiftelsen ønsker å støtte:
• Kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer
brukere direkte.
• Kulturelle prosjekter/tiltak som bidrar til brobygging og inkludering.
• Design, mote og kunsthåndverk i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
• Nasjonalmuseets samling og presentasjon av design, mote og kunsthåndverk.

Priser
• To årlige priser innen Design, mote og kunsthåndverk. Prisene deles ut i samarbeid med Nasjonalmuseet, og prisvinnerne innstilles av en jury på tre erfarne kuratorer på Museet. Det kan ikke søkes på prisene.

Prisene skal stimulere utøvere som er i begynnelsen av sin karriere til videre faglig utvikling. Prisvinneren skal være virksom i Norge, eller norsk statsborger som har sitt virke i utlandet. Prisvinnerens praksis bør være i dialog med sin samtid og gi resonans innen design-, kunsthåndverks- eller motefeltet. Mottakeren av prisen skal være fremragende innenfor, eller på tvers av disse disiplinene

Søknadsbehandling
• Søknadene blir behandlet fortløpende av stiftelsens styre.
• Støtte skal normalt ikke gis for mer enn 3 år til samme tiltak og alltid etter
årlig ny vurdering.
• Støtte gis som hovedregel ikke til tiltak som drives av det offentlige.
• Stiftelsen gir ikke støtte til enkeltpersoner i form av stipendier,
støtte til livsopphold eller lignende.
• Stiftelsen støtter normalt ikke podcast, bøker og film.
• Søknader som inkluderer tiltak for barn og unge skal inneholde en beskrivelse av hvordan søkeren skal sikre barn og unges trygghet.
• Stiftelsen kan selv ta initiativ til å støtte prosjekter den mener er viktig.
• Stiftelsen legger vekt på at tiltak det søkes støtte til bidrar til å stimulere
frivillig innsats.
• Søknaden skal inneholde et punkt om forventet resultat av tiltaket.
• Innvilgede søknader forutsetter at det sendes rapport til stiftelsen når tiltaket
er avsluttet eller årlig. Det legges her vekt på bl.a. å få beskrevet effekten av
prosjektet. I noen tilfeller kan det avtales ekstern evaluering. Stiftelsen skal
også få organisasjonens/prosjektets regnskap, årsmelding og
revisjonsberetning.

Vi ønsker en kortfattet søknad på maks tre sider, som skal inneholde:

  1. Navn på organisasjonen/ foreningen/ privatpersonen(e) som søker, evt. organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse.
  2. beskrivelse av hva det søkes om, prosjektperiode, informasjon om målgruppen, hvor mange man antar å nå fram til, samt hva prosjektet forventer å oppnå av resultater.
  3. informasjon om prosjektet mottar annen økonomisk støtte og/ eller om prosjektet søker støtte til dette tiltaket hos andre.

I tillegg ber vi om at det oversendes budsjett for tiltaket/ prosjektet, samt årsbudsjett for virksomheten, årsrapport og årsregnskap dersom dette foreligger. Søknad og vedlegg skal være i pdf-format.

Dere vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, og når dere kan forvente en tilbakemelding. Eventuelle avslag blir ikke begrunnet.

 

 

Søknader sendes til

Stiftelsen Scheibler, Akersgata 20, 0158 Oslo, eller scheibler@scheibler.no
Internettadresse: www.scheibler.no

Kontaktperson:
Jeanette Persson, 907 18 575