Giverens ønske har vært at stiftelsen skal støtte samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter i Oslo-området.

Stiftelsen tilstreber en fordeling der minst 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak og priser og maksimalt 20 prosent til kulturelle tiltak og priser.
Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området. Søknader med annen geografisk tilknytning kan ikke påregnes innvilget.
I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.
Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet.
Stiftelsen støtter som hovedregel ikke produksjon av film og bøker.

Sosiale prosjekter

Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være:

 • Arbeid blant barn og unge, samt deres familier for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
 • Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.
 • Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår.
 • Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.
 • Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
 • Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter

Hovedfokus bør være på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

 • Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
 • Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet – Design’ (Kunstindustrimuseet) samling og presentasjon av design og kunsthåndverk.
 • I tillegg ønsker stiftelsen å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.

Priser

 • En årlig Designpris.
 • En årlig Kunsthåndverkpris.
 • Ærespris i design eller kunsthåndverk etter behov.
 • Stiftelsen kan også dele ut en Hederspris for sosialt arbeid.

Søknadens utforming

Stiftelsen ønsker en kortfattet søknad som skal inneholde:

 • Beskrivelse av hva det søkes om
 • Hva er hensikten/formålet
 • Hvorfor er det behov for dette tiltaket
 • Antall deltakere/brukere
 • Søknadens tilknytning til Oslo-området
 • Totalt budsjett for prosjektet
 • Om prosjektet mottar annen økonomisk støtte
 • Om prosjektet søker støtte til dette tiltaket hos andre
 • Eventuell organisatorisk tilknytning
 • Årsrapport, årsregnskap og årsbudsjett for virksomheten
 • For prosjekter som mottar støtte kan stiftelsen kreve tilbakemelding i form av revisorbekreftet regnskap samt en rapport om prosjektets gjennomføring. I denne rapporten ønsker vi en beskrivelse av om prosjektets mål er nådd og hvilken effekt av tiltaket som kan dokumenteres
 • Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse

Søknader som ligger innenfor styrets tildelingsmandat blir normalt behandlet i løpet av en til to måneder fra mottak av søknaden.

Søknader sendes til

Stiftelsen Scheibler, Akersgata 20, 0158 Oslo, eller scheibler@scheibler.no
Internettadresse: www.scheibler.no

Kontaktperson:
Jeanette Persson, 907 18 575